Bài 1: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương – TOAN7 – CD1.1. Hình hộp chữ nhật

– Có 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh, 4 đường chéo.

– Các mặt đều là hình chữ nhật.

– Các cạnh bên bằng nhau.

Ví dụ: Hình hộp chữ nhật ABCD.MNPO trong Hình cho sau có:


-Tám đỉnh: A, B, C, D, M, N, P, Q.

– Mười hai cạnh: AB, BC, CD, AD, MN, NP, PQ, MQ, AM, BN, CP, DQ.

– Ba góc vuông ở mỗi đỉnh. Chẳng hạn, ba góc vuông ở đỉnh A: góc BAD, góc BAM, góc DAM.

– Bốn đường chéo: AP, BQ, CM, DN.

1.2. Hình lập phương

– Có 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh, 4 đường chéo

– Các mặt đều là hình vuông

– Các cạnh đều bằng nhau

Ví dụ: Hình lập phương 4BCD.MNPO trong Hình sau có:

– Tám đỉnh: A, B, C, D, M, N, P, Q.

– Mười hai cạnh bằng nhau: AB, BC, CD, DA,MN, NP, PQ, QM, AM, BN, CP, DQ.

– Ba góc vuông ở mỗi đỉnh. Chẳng hạn, ba góc vuông ở đỉnh A: góc BAD, góc BAM, góc DAM.

– Bồn đường chéo: AP, BQ, CM, DN

1.3. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

(Ta kí hiệu \({S_{xq}}\) là diện tích xung quanh, V là thể tích.)

Ví dụ: Một hộp sữa có dạng hình hộp chữ nhật (Hình bên dưới) với các kích thước của đáy dưới lần lượt là 4 em, 5 cm và chiểu cao 12 cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hộp sữa đó.

Giải

Do hộp sữa có dạng hình hộp chữ nhật nên:

– Diện tích xung quanh của hộp sữa là:

\({S_{xq}} = 2.\left( {4 + 5} \right).12 = 216\left( {c{m^2}} \right)\). 

– Thể tích của hộp sữa là:

\(V = 4.5.12 = 240\left( {c{m^3}} \right)\). Source link