Bài 2: Phân tích và xử lí dữ liệu – TOAN7 – CDTóm tắt lý thuyết 1.1. Phân tích và xá»­ lí dữ liệu để rút ra kết luận Sau khi thu thập, tổ chức, phân loại, biểu diễn dữ liệu bằng bảng hoặc biểu đỏ, ta cần phân tích và xá»­ lí các dữ liệu đó để tìm ra những thông tin hữu ích và rút …Source link