Giải Bài 1 Trang 87 Sách Bài Tập Toán 7 Tập 1 – Cánh Diều>Đề bài

a) Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ở Hình 7a.

b) Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình lập phương ở Hình 7b.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

* Hình hộp chữ nhật có 3 kích thước a,b,c:

–        Công thức tính thể tích: \(V = abc\).

–        Công thức tính diện tích xung quanh: \({S_{xq}} = 2(a + b)c\).

* Hình lập phương cạnh d:

–        Công thức tính thể tích: \(V = {d^3}\).

–        Công thức tính diện tích xung quanh: \({S_{xq}} = 4{d^2}\).

Lời giải chi tiết

a) Thể tích của hình hộp chữ nhật là:  \(V = abc = 3{\rm{ }}{\rm{. 2 }}{\rm{. 2  =  12 (c}}{{\rm{m}}^3})\).

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: \({S_{xq}} = 2(a + b)c = 2.(3 + 2).2 = 20{\rm{ (c}}{{\rm{m}}^2})\).

b) Thể tích của hình lập phương là: \(V = {d^3} = {2^3} = 8{\rm{ (c}}{{\rm{m}}^3})\).

Diện tích xung quanh của hình lập phương là: \({S_{xq}} = 4{d^2} = 4{\rm{ }}{\rm{. }}{{\rm{2}}^2} = 16{\rm{ (c}}{{\rm{m}}^2})\).Source link