Giải bài 1 trang 91 SGK Toán 10 Cánh diều tập 2


Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn ?

a) \({x^2} + {y^2} – 2x + 2y – 7 = 0\)

b) \({x^2} + {y^2} – 8x + 2y + 20 = 0\)

Phương pháp giải

Phương trình \({x^2} + {y^2} – 2{\rm{a}}x – 2by + c = 0\) là phương trình đường tròn khi và chỉ khi \({a^2} + {b^2} – c > 0\)

Hướng dẫn giải

a) Do \({1^2} + {\left( { – 1} \right)^2} >  – 7\) nên \({x^2} + {y^2} – 2x + 2y – 7 = 0\) là phương trình đường tròn

b) Vì \({4^2} + {\left( { – 1} \right)^2} < 20\) nên \({x^2} + {y^2} – 8x + 2y + 20 = 0\) không là phương trình đường trònSource link