Giải Bài 17 Trang 94 Sách Bài Tập Toán 7 Tập 1 – Cánh Diều>


Đề bài

Một hình lập phương có thể tích là \(125{\rm{ }}{{\rm{m}}^3}\). Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

A. \(125{\rm{ }}{{\rm{m}}^2}\).                                     B. \({\rm{500 }}{{\rm{m}}^2}\). 

C. \(150{\rm{ }}{{\rm{m}}^2}\).                                      D. \(100{\rm{ }}{{\rm{m}}^2}\).

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương ta cần biết độ dài cạnh của hình lập phương.

Bước 1: Tính cạnh của hình lập phương

Bước 2: Diện tích xung quanh hình lập phương cạnh a là: \(S_{xq}=4.a.a\)

Lời giải chi tiết

Thể tích của hình lập phương là \(125{\rm{ }}{{\rm{m}}^3}\), suy ra cạnh của hình lập phương \(\sqrt[3]{{125}} = 5{\rm{ m}}\).

Vậy diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

\(4.5{\rm{ }}{\rm{. 5 }}{\rm{  =  100 (}}{{\rm{m}}^2})\).

Đáp án: D. \(100{\rm{ }}{{\rm{m}}^2}\).Source link