Giải Bài 3.17 Trang 40 Sách Bài Tập Toán 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống>Đề bài

Vẽ lại hình 3.16 vào vở. Giải thích tại sao \(Hx\parallel Ky\).

Phương pháp giải – Xem chi tiết

-Chứng minh 2 góc ở vị trí đồng vị bằng nhau. \(\widehat {yKz} = \widehat {KHx}\left( { = {{50}^0}} \right)\)

-Áp dụng:\(\widehat {HKy} + \widehat {yKz} = {180^0}\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\widehat {HKy} + \widehat {yKz} = {180^0}\)(hai góc kề bù)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow {130^0} + \widehat {yKz} = {180^0}\\ \Rightarrow \widehat {yKz} = {180^0} – {130^0}\\ \Rightarrow \widehat {yKz} = {50^0}\end{array}\)

Ta có: \(\widehat {yKz} = \widehat {KHx}\left( { = {{50}^0}} \right)\)

Mà hai góc ở vị trí đồng vị nên \(Ky\parallel Hx\)(dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song) Source link