[H10-CD] Nguyên tố X là gì biết X có hóa trị cao nhất với oxi bằng hóa trị trong hợp chất khí với hiđro. PTK của oxit này bằng 2,75 lần phân tử khối của hợp chất khí với hiđro?
[H10-CD] Nguyên tố X là gì biết X có hóa trị cao nhất với oxi bằng hóa trị trong hợp chất khí với hiđro. PTK của oxit này bằng 2,75 lần phân tử khối của hợp chất khí với hiđro? – Học trắc nghiệm


Source link