[L10-KN] Một trhanh có tiết diện ngang 8.mm2 làm bằng thép có suất Iâng 2.1011 Pa. Nếu giữ chặt một đầu thanh và nén đầu kia một lực 16.105 N thì độ co tương đối của thanh là bao nhiêu?
[L10-KN] Một trhanh có tiết diện ngang 8.mm2 làm bằng thép có suất Iâng 2.1011 Pa. Nếu giữ chặt một đầu thanh và nén đầu kia một lực 16.105 N thì độ co tương đối của thanh là bao nhiêu? – Học trắc nghiệm


Source link