[T7-KN] Cho bảng thống kê số máy điều hoà và quạt hơi nước bán được trong ba tháng 6, 7, 8:    Điều hoà       Quạt hơi nước    Tháng 6 250    200    Tháng 7 320 290 Tháng 8 260 240 Tỉ lệ phần trăm tổng số điều hoà so với tổng số lượng sản phẩm bán được trong tháng 6, 7, 8 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?




[T7-KN] Cho bảng thống kê số máy điều hoà và quạt hơi nước bán được trong ba tháng 6, 7, 8:</p> <p>    Điều hoà   </p> <p>    Quạt hơi nước   </p> <p> Tháng 6</p> <p> 250</p> <p>    200   </p> <p> Tháng 7</p> <p> 320</p> <p> 290</p> <p> Tháng 8</p> <p> 260</p> <p> 240</p> <p>Tỉ lệ phần trăm tổng số điều hoà so với tổng số lượng sản phẩm bán được trong tháng 6, 7, 8 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? – Học trắc nghiệm














Source link