Trả lời câu hỏi trong [Cánh Diều] Giải toán 6 bài 9: Tỉ số. Tỉ số phần trăm | Toán 6 tập 2


A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. TỈ SỐ

Câu 1 (Trang 62 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) $\frac{-5}{-7}$; $\frac{23,7}{89,6}$; 4 : $\frac{3}{7}$

b) $\frac{-5}{-7}$

Câu 2 (Trang 63 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Ta có: Vận tốc chuyển động của ánh sáng là x = 300 000 km/s = 300 000 000 m/s

           Vận tốc chuyển động của ánh sáng là y = 343,2 m/s

Vậy tỉ số của vận tốc ánh sáng và vận tốc âm thanh là:

           $\frac{x}{y}$ = $\frac{300 000 000}{343,2}$

II. TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Hoạt động 3 (Trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tỉ số phần trăm của 3 và 5 là: $\frac{3 .100}{5}$ % =  $\frac{300}{5}$ % = 60 % 

Câu 3 (Trang 63 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

$\frac{a}{10}$ . 100 = 10 . a (%)

$\frac{a}{100}$ . 100 = a (%)

$\frac{a}{1000}$ . 100 =  0,1 . a (%)

Câu 4 (Trang 63 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tỉ số phần trăm của 12 và 35 là:

$\frac{12 . 100}{35}$ % = $\frac{12 000}{35}$ % = 342,9 %

Hoạt động 4 (Trang 64 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tỉ số vận tốc của xe ô tô tải và xe ô tô con là:

 

$\frac{45 . 100}{60}$ % =

 $\frac{45 000}{60}$ %= 750 %

Câu 5 (Trang 65 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tỉ số phần trăm của dân số nữ so với dân số cả nước là: 

$\frac{48 327 923 . 100}{96 208 984}$ % = 50,23 %

Source link