Trả lời câu hỏi trong [Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương VI | Toán 6 tập 2


Câu 9 trang 103 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Chọn từ “nhọn” “vuông” “tù” “bẹt” thích hợp cho [?]

a) Nếu $\widehat{xOy}$ = 90 độ thì góc xOy là góc [?]

b) Nếu $\widehat{mIn}$ = 75 độ thì góc mIn là góc [?]

c) Nếu $\widehat{uHv}$ = 136 độ thì góc uHv là góc [?]

d) Nếu $\widehat{zKt}$ = 180 độ thì góc zKt là góc [?]

Source link