Trả lời câu hỏi trong Giải bài 12 Tính chất ba đường trung trực của tam giácKHỞI ĐỘNG

Câu hỏi: Làm thế nào để xác định được vị trí cách đều ba địa điểm được minh họa trong Hình 121?

Giải bài 12 Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Hướng dẫn giải:

Chúng ta cần xác định được giao điểm của 3 đường trung trực đi qua 3 địa điểm đó

I. ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC

Hoạt động 1: Cho tam giác ABC như Hình 122. Vẽ đường trung trực d của đoạn thẳng BC.

Giải bài 12 Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Hướng dẫn giải:

Giải bài 12 Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Luyện tập 1: Cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ đường phân giác AD. Chứng minh AD cũng là đường trung trực của tam giác đó.

Hướng dẫn giải:

Xét tam giác ABD và tam giác ACD có: AB = AC (Vì tam giác ABC cân tại A) Góc B = Góc C (2 góc ở đáy của tam giác cân) Cạnh AD chung

=> Tam giác ABC = Tam giác ACD

=> BD = DC; Góc ADB = Góc ADB = 90 độ

=> AD vừa là đường phân giác vừa là đường trung trực của tam giác đó.

II. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC

Luyện tập 2: Trong hình 127, điểm O có phải là giao điểm 3 đường trung trực của tam giác ABC không?

Giải bài 12 Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Hướng dẫn giải:

Trong hình 127, điểm O là giao điểm 3 đường trung trực của tam giác ABC.

Hoạt động 2: Quan sát các đường trung trực của tam giác ABC (Hình 126) cho biết ba đường trung trực đó có cùng đi qua 1 điểm hay không?

Hướng dẫn giải:

Ba đường trung trực đó có cùng đi qua 1 điểm.Source link