Trả lời câu hỏi trong Giải bài tập cuối chương IV trang 87 – Toán 7 KNBài tập 4.33 trang 87 toán 7 tập 1 KNTT

Tính các số đo x, y trong tam giác dưới đây (H.4.75)

Hướng dẫn giải:

Áp dụng định lí tổng ba góc trong tam giác, Ta có:

  • x+x+ $20^{\circ}$ + x + $10^{\circ}$ =$180^{\circ}$ ⇒ 3x=$150^{\circ}$ ⇒x = $50^{\circ}$
  • y+ $60^{\circ}$ + 2y = $180^{\circ}$ ⇒ 3y=$120^{\circ}$ ⇒ y=$40^{\circ}$

Bài tập 4.34 trang 87 toán 7 tập 1 KNTT

Trong Hình 4.76, có AM = BM, AN = BN. Chứng minh rằng $\widehat{MAN}$ = $\widehat{MBN}$

Hướng dẫn giải:

Xét 2 tam giác MNA và MNB có:

=>ΔMNA=ΔMNB (c.c.c)

=> $\widehat{MAN}$ = $\widehat{MBN}$ (2 góc tương ứng)

Bài tập 4.35 trang 87 toán 7 tập 1 KNTT

Trong Hình 4.77, có AO = BO, $\widehat{OAM}$ = $\widehat{OBN}$. Chứng minh rằng AM = BN.

Hướng dẫn giải:

Xét 2 tam giác OAM và OBN, ta có :

  • $\widehat{OAM}$ = $\widehat{OBN}$
  • OA = OB
  • Góc O chung

=>  $\Delta $ OAM = $\Delta $OBN

=> AM =BNSource link