Trả lời câu hỏi trong [Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 22: Hình có tâm đối xứng


1. Hình có tâm đối xứng trong thực tế

Hoạt động 2: Trang 104 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Trong ba hình, hình a và hình c chồng khít với chính nó ở vị trí trước khi quay.

Luyện tập 1: Trang 104 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

1) Đoạn thẳng là một hình đối xứng, tâm đối xứng của nó là trung điểm của nó.

2) Những chữ cái có tâm đối xứng: H, N, X

3) Hình có tâm đối xứng là: a) ; c)

2. Tâm đối xứng của một số hình phẳng

Hoạt động 3: Trang 105 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng của hình bình hành

Hoạt động 4: Trang 103 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng của hình lục giác đều là giao điểm của hai đường chéo chính.

Tâm đối xứng của hình thoi là giao điểm của hai đường chéo.Source link