Trắc nghiệm Công nghệ 10 Ôn tập: Chủ đề 5 – CN 10 – CD


 • Câu 1:

  Nguyên tắc tối thiểu tài chính là gì?

  • A.
   đưa ra giải pháp để tạo ra sản phẩm có cùng tính năng nhưng có chi phí sản xuất, vận hành càng thấp càng tốt
  • B.
   đưa ra giải pháp đáp ứng được nhiều tiêu chí thiết kế nhất (tính năng sử dụng cao nhất, thẩm mĩ đẹp nhất nhưng chi phí thấp nhất, … )
  • C.
   đưa ra giải pháp thiết kế sản phẩm với cùng một tính năng sử dụng có kết cấu càng đơn giản càng tốt để giảm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
  • D.
   Đáp án khác
 • Câu 2:

  Nguyên tắc tối ưu của thiết kế kĩ thuật là gì?

  • A.
   đưa ra giải pháp thiết kế sản phẩm với cùng một tính năng sử dụng có kết cấu càng đơn giản càng tốt để giảm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
  • B.
   tìm một giải pháp thiết kế tốt nhất thỏa mãn các ràng buộc đã cho
  • C.
    sự phát triển thỏa mãn được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến các thế hệ tương lai.
  • D.
   đưa ra giải pháp đáp ứng được nhiều tiêu chí thiết kế nhất (tính năng sử dụng cao nhất, thẩm mĩ đẹp nhất nhưng chi phí thấp nhất, … ). 
 • Câu 3:

  Chọn ý đúng: Các nguyên tắc phát triển bản vững là?

  • A.
   nguyên tắc tiết kiệm tài nguyên
  • B.
   nguyên tắc bảo vệ môi trường)
  • C.
   nguyên tắc đơn giản hóa
  • D.
   A và B đúng
 • Câu 4:

  Đâu là nội dung quy trình thiết kế kĩ thuật?

  • A.
   Xác định yêu cầu sản phẩm
  • B.
   Tìm hiểu thông tin, đề xuất lựa chọn
  • C.
   Thiết kế sản phẩm
  • D.
   Cả 3 đáp án trên
 • Câu 5:

  “Phương pháp xây dựng bản vẽ và soạn thảo văn bản: lập bản vẽ và soạn thảo thuyết minh cho sản phẩm” sử dụng ở bước nào trong quy trình thiết kế kĩ thuật?

 • Câu 6:

  Các phương tiện phổ biến hỗ trợ cho thiết kể kĩ thuật như?

  • A.
   Phần mềm chuyên dụng để tính toán, thiết kế, mô phỏng, phần mềm văn phòng để soạn thảo văn bản
  • B.
   Máy tính để tính toán thiết kế, kiểm tra, xây dựng bản vẽ, soạn thảo hồ sơ kĩ thuật
  • C.
   Máy gia công để sử dụng trong chế tạo mẫu, chế tạo mô hình
  • D.
   Cả 3 đáp án trên
 • Câu 7:

  Cho biết: Phần mềm chuyên dụng để tính toán, thiết kế, mô phỏng, phần mềm văn phòng để soạn thảo văn bản được sử dụng ở bước nào?

  • A.
   Các bước 3, 4, 5
  • B.
   Các bước 1, 4, 5
  • C.
   Các bước 2, 4
  • D.
   Các bước 2, 3, 5
 • Câu 8:

  Máy ảnh, điện thoại để thu thập hình ảnh có liên quan đến sản phẩm thiết kế, được sử dụng ở bước nào trong quy trình thiết kế?

  • A.
   Bước 2, 3
  • B.
   Bước 1, 2
  • C.
   Bước 3, 4, 5
  • D.
   Bước 1, 2, 3
 • Câu 9:

  Máy gia công để sử dụng trong chế tạo mẫu, chế tạo mô hình sử dụng ở bước nào trong quy trình thiết kế kĩ thuật?

  • A.
   Bước 4, 5
  • B.
   Bước 3, 4
  • C.
   Bước 4
  • D.
   Bước 3
 • Câu 10:

  Sản phẩm thiết kế phải phù hợp với nguồn lực của cơ sở sản xuất. Nguồn lực của cơ sở được đánh giá qua yếu tố nào?

  • A.
   Tài chính
  • B.
   Công nghệ.
  • C.
   Cả A và B
  • D.
   Tối ưu tài chínhSource link