Trắc nghiệm Địa lí 10 Chương 10 Bài 33 – Địa 10 – CT


 • Câu 1:

  Cơ cấu dân số có tỉ trọng trẻ em lớn sẽ phát triển lĩnh vực dịch vụ nào sau đây?

  • A.
   Giao thông vận tải
  • B.
   Tài chính, bảo hiểm
  • C.
   Y tế, giáo dục
  • D.
   Thể dục, thể thao
 • Câu 2:

  Ở nhiều nước, ngành dịch vụ được chia thành ba nhóm là gì?

  • A.
   Dịch vụ tư nhân, dịch vụ kinh doanh và dịch vụ công
  • B.
   Dịch vụ kinh doanh, dịch vụ tiêu dùng và dịch vụ công
  • C.
   Dịch vụ sản xuất, dịch vụ tiêu dùng và dịch vụ công
  • D.
   Dịch vụ tư nhân, dịch vụ tiêu dùng và dịch vụ công
 • Câu 3:

  Ngành dịch vụ nào được mệnh danh “ngành công nghiệp không khói”?

  • A.
   Du lịch
  • B.
   Bưu chính
  • C.
   Vận tải
  • D.
   Bảo hiểm
 • Câu 4:

  Nhận định nào sau đây đúng với sự phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới?

  • A.
   Các trung tâm dịch vụ lớn nhất là Bắc Kinh, Luân Đôn, Băng Cốc, Tô-ki-ô
  • B.
   Ở các nước đang phát triển, ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP
  • C.
   Ở các nước phát triển, ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng thấp trong cơ cấu GDP
  • D.
   Các thành phố lớn đồng thời cũng là các trung tâm dịch vụ lớn trên thế giới
 • Câu 5:

  Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự lựa chọn địa điểm phân bố, thu hút vốn đầu tư và hội nhập quốc tế?

  • A.
   Đặc điểm dân số
  • B.
   Thị trường
  • C.
   Điều kiện tự nhiên
  • D.
   Vị trí địa lí
 • Câu 6:

  Nơi nào sau đây có cả ba loại hình dịch vụ sản xuất, tiêu dùng, công đều phát triển mạnh mẽ?

  • A.
   Nông thôn
  • B.
   Đô thị
  • C.
   Đồng bằng
  • D.
   Miền núi
 • Câu 7:

  Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư ảnh hưởng đến yếu tố nào?

  • A.
   Mạng lưới ngành dịch vụ
  • B.
   Cơ cấu ngành dịch vụ
  • C.
   Nhịp độ phát triển ngành dịch vụ
  • D.
   Sức mua và nhu cầu dịch vụ
 • Câu 8:

  Sự phân bố của ngành dịch vụ tiêu dùng thường gắn bó mật thiết với yếu tố nào?

  • A.
   Vùng kinh tế trọng điểm
  • B.
   Mạng lưới đường giao thông
  • C.
   Sự phân bố dân cư
  • D.
   Các trung tâm công nghiệp
 • Câu 9:

  Ngành dịch vụ có đặc điểm nào sau đây?

  • A.
   Trực tiếp sản xuất ra nhiều của cải vật chất
  • B.
   Phục vụ các yêu cầu trong sản xuất, sinh hoạt
  • C.
   Tham gia vào khâu cuối cùng của sản xuất
  • D.
   Không có tác động đến tài nguyên thiên nhiên
 • Câu 10:

  Vai trò nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ?

  • A.
   Trực tiếp sản xuất của cải vật chất cho xã hội
  • B.
   Sử dụng tốt hơn nguồn lao động trong nước
  • C.
   Khai thác tốt hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên
  • D.
   Tạo thêm nhiều việc làm cho người dânSource link