Trắc nghiệm Địa lí 10 Chương 10 Bài 37 – Địa 10 – CT


 • Câu 1:

  Tài chính liên quan đến vấn đề nào?

  • A.
   Dịch vụ
  • B.
   Giao dịch
  • C.
   Thanh toán
  • D.
   Tiền tệ
 • Câu 2:

  Ngành du lịch có đặc điểm nào sau đây?

  • A.
   Nhu cầu của khách đa dạng, phong phú và thường có tính thời vụ
  • B.
   Tài chính ngân hàng là một lĩnh vực rất rộng và nhiều hoạt động
  • C.
   Sản phẩm thường được thực hiện theo các quy trình nghiêm ngặt
  • D.
   Gồm hai bộ phận khăng khít với nhau là tài chính và ngân hàng
 • Câu 3:

  Ngành tài chính – ngân hàng không có đặc điểm nào sau đây?

  • A.
   Sản phẩm thường được thực hiện theo các quy trình nghiêm ngặt
  • B.
   Gồm hai bộ phận khăng khít với nhau là tài chính và ngân hàng
  • C.
   Tài chính ngân hàng là một lĩnh vực rất rộng và nhiều hoạt động
  • D.
   Nhu cầu của khách đa dạng, phong phú và thường có tính thời vụ.
 • Câu 4:

  Đối với việc hình thành các điểm du lịch, yếu tố có vai trò đặc biệt quan trọng là gì?

  • A.
   Cơ sở vật chất và hạ tầng
  • B.
   Trình độ phát triển kinh tế
  • C.
   Sự phân bố tài nguyên du lịch
  • D.
   Sự phân bố các điểm dân cư
 • Câu 5:

  Ngành tài chính – ngân hàng không có vai trò nào sau đây?

  • A.
   Thúc đẩy toàn cầu hoá kinh tế, góp phần tạo việc làm và điều tiết sản xuất
  • B.
   Góp phần quảng bá hình ảnh đất nước; tạo sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau
  • C.
   Xác lập các mối quan hệ tài chính trong xã hội và góp phần tạo việc làm
  • D.
   Là huyết mạch của nền kinh tế và động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển
 • Câu 6:

  Khách hàng lựa chọn dịch vụ tài chính ngân hàng dựa vào yếu tố nào?

  • A.
   Tính thân thiện, sự an toàn, lãi suất và phí dịch vụ
  • B.
   Tính thuận tiện, sự an toàn, lãi suất và phí dịch vụ
  • C.
   Việc đánh giá trước, trong, sau khi sử dụng dịch vụ
  • D.
   Các nguồn tài sản, doanh thu, đối tượng phục vụ
 • Câu 7:

  Dịch vụ tài chính không bao gồm có hoạt động nào?

  • A.
   Tạo hàng hóa
  • B.
   Cấp tín dụng
  • C.
   Nhận tiền gửi
  • D.
   Thanh khoản
 • Câu 8:

  Ngành du lịch không có vai trò nào sau đây?

  • A.
   Đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí và phục hồi sức khoẻ của người dân
  • B.
   Tạo nguồn thu ngoại tệ, thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác
  • C.
   Thúc đẩy toàn cầu hoá kinh tế, góp phần tạo việc làm, điều tiết sản xuất
  • D.
   Góp phần quảng bá hình ảnh đất nước; tạo sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau
 • Câu 9:

  Tài chính ngân hàng không bao gồm hoạt động nào sau đây?

  • A.
   Hoạt động thanh khoản ở thị trường
  • B.
   Các dịch vụ giao dịch về tài chính
  • C.
   Các công cụ tài chính của ngân hàng
  • D.
   Luân chuyển tiền tệ qua ngân hàng
 • Câu 10:

  Ngành tài chính – ngân hàng có vai trò nào sau đây?

  • A.
   Đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí và phục hồi sức khoẻ của người dân
  • B.
   Tạo nguồn thu ngoại tệ, thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác
  • C.
   Thúc đẩy toàn cầu hoá kinh tế, góp phần tạo việc làm, điều tiết sản xuất
  • D.
   Góp phần quảng bá hình ảnh đất nước; tạo sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhauSource link