Trắc nghiệm Địa lí 10 Chương 7 Bài 17 – Địa 10 – CD


 • Câu 1:

  Khu vực nào có mật độ dân số cao nhất thế giới hiện nay?

  • A.
   Tây Âu
  • B.
   Đông Á
  • C.
   Nam Âu
  • D.
   Ca-ri-bê
 • Câu 2:

  Nguyên nhân nào sau đây có tính quyết định đến phân bố dân cư?

  • A.
   Trình độ phát triển sản xuất
  • B.
   Các điều kiện của tự nhiên
  • C.
   Tính chất của ngành sản xuất
  • D.
   Lịch sử khai thác lãnh thổ
 • Câu 3:

  Khu vực nào sau đây ở châu Mĩ có mật độ dân số cao nhất hiện nay?

  • A.
   Bắc Mĩ
  • B.
   Nam Mĩ
  • C.
   Ca-ri-bê
  • D.
   Trung Mĩ
 • Câu 4:

  Châu lục nào sau đây có tỉ trọng nhỏ nhất trong dân cư toàn thế giới?

  • A.
   Âu
  • B.
  • C.
   Phi
  • D.
   Đại dương
 • Câu 5:

  Khu vực nào sau đây ở châu Á có mật độ dân số thấp nhất?

  • A.
   Đông Á
  • B.
   Tây Á
  • C.
   Đông Nam Á
  • D.
   Nam Á
 • Câu 6:

  Khu vực nào sau đây ở châu Phi có mật độ cao nhất hiện nay?

  • A.
   Nam Phi
  • B.
   Đông Phi
  • C.
   Tây Phi
  • D.
   Bắc Phi
 • Câu 7:

  Phát biểu nào sau đây không đúng với phân bố dân cư trên thế giới?

  • A.
   Hiện tượng xã hội có quy luật
  • B.
   Không đều trong không gian
  • C.
   Hình thức biểu hiện quần cư
  • D.
   Có biến động theo thời gian
 • Câu 8:

  Châu lục nào sau đây có tỉ trọng lớn nhất trong dân cư toàn thế giới?

 • Câu 9:

  Khu vực nào sau đây ở châu Á có mật độ dân số cao nhất?

  • A.
   Nam Á
  • B.
   Đông Á
  • C.
   Đông Nam Á
  • D.
   Tây Á
 • Câu 10:

  Khu vực có mật độ dân số thấp nhất thế giới hiện nay là khu vực nào?

  • A.
   Châu Đại Dương
  • B.
   Bắc Mĩ
  • C.
   Trung – Nam Á
  • D.
   Trung PhiSource link