Trắc nghiệm Địa lí 10 Chương 8 Bài 22 – Địa 10 – CT • Câu 1:

  Đặc điểm nào sau đây không đúng với tháp dân số thu hẹp?

  • A.
   Phình to ở đáy và ở giữa
  • B.
   Đỉnh tháp dần thu hẹp
  • C.
   Gia tăng dân số giảm dần
  • D.
   Tỷ suất sinh giảm nhanh
 • Câu 2:

  Cơ cấu dân số theo độ tuổi phản ánh điều gì?

  • A.
   Tình hình phân bố sản xuất, khả năng phát triển dân số
  • B.
   Tình hình phát triển kinh tế, nguồn lao động của quốc gia
  • C.
   Chiến lược phát triển kinh tế, nguồn lao động của quốc gia
  • D.
   Khả năng phát triển dân số, nguồn lao động của quốc gia
 • Câu 3:

  Tháp dân số là biểu đồ biểu diễn cơ cấu dân số theo yếu tố nào?

  • A.
   Độ tuổi và lao động
  • B.
   Sinh học và xã hội
  • C.
   Độ tuổi và giới tính
  • D.
   Lao động và xã hội
 • Câu 4:

  Kiểu tháp dân số nào sau đây thể hiện cơ cấu dân số trẻ?

  • A.
   Mở rộng
  • B.
   Ổn định
  • C.
   Thu hẹp
  • D.
   Không xác định được
 • Câu 5:

  Đặc điểm nào sau đây là của kiểu tháp dân số mở rộng?

  • A.
   Đáy hẹp, đỉnh phình to
  • B.
   Đáy rộng, đỉnh nhọn, hai cạnh thoải
  • C.
   Ở giữa tháp thu hẹp, phình to ở phía hai đầu
  • D.
   Hẹp ở đáy và mở rộng hơn ở phần đỉnh
 • Câu 6:

  Tiêu chí nào sau đây không được thể hiện trong kiểu tháp dân số mở rộng?

  • A.
   Tỉ suất sinh cao
  • B.
   Tuổi thọ trung bình thấp
  • C.
   Dân số tăng nhanh
  • D.
   Tỉ lệ người từ 60 trở lên cao
 • Câu 7:

  Hình thái kiểu tháp dân số của châu lục nào sau đây thể hiện được tỉ lệ dân số theo nhóm tuổi 0 – 14 tuổi thấp nhất?

  • A.
   Châu Âu
  • B.
   Châu Á
  • C.
   Châu Phi
  • D.
   Không xác định được
 • Câu 8:

  Đâu là đặc điểm của tháp dân số châu Phi?

  • A.
   Đáy tháp rộng
  • B.
   Đỉnh nhọn
  • C.
   Các cạnh thoải
  • D.
   Tất cả các đặc điểm trên
 • Câu 9:

  Tháp dân số của châu Á có đặc điểm như thế nào?

  • A.
   Đáy tháp rộng, đỉnh nhọn
  • B.
   Đáy tháp và giữa thân tháp khá cân bằng, thu hẹp về phía đỉnh tháp
  • C.
   Thu hẹp ở đáy và đỉnh tháp
  • D.
   Không xác định được
 • Câu 10:

  Đặc điểm của tháp dân số châu Âu là gì?

  • A.
   Tỉ lệ dân số trong nhóm tuổi 0 – 15 tuổi lớn
  • B.
   Tỉ lệ dân số trong nhóm tuổi 0 – 15 tuổi tương đối lớn
  • C.
   Tỉ lệ dân số trong nhóm tuổi 0 – 15 tuổi rất thấp
  • D.
   Đặc điểm khácSource link