Trắc nghiệm Địa lí 10 Chương 9 Bài 22 – Địa 10 – CD • Câu 1:

  Hình thức chăn nuôi gia cầm phổ biến nhất hiện nay là gì?

  • A.
   Bán chuồng trại
  • B.
   Tập trung công nghiệp
  • C.
   Chăn thả
  • D.
   Chuồng trại
 • Câu 2:

  Hình thức tổ chức lãnh thổ vùng nông nghiệp có đặc điểm nào sau đây?

  • A.
   Sản xuất chủ yếu tự cấp tự túc
  • B.
   Hình thức phát triển thấp nhất
  • C.
   Hình thức phát triển cao nhất
  • D.
   Có quy mô nhỏ, lẻ và phân tán
 • Câu 3:

  Số lượng các vùng nông nghiệp hiện nay ở nước ta là bao nhiêu?

 • Câu 4:

  Ý nghĩa của việc phân chia các vùng nông nghiệp là gì?

  • A.
   Phân bố cây trồng, vật nuôi phù hợp với các điều kiện sinh thái
  • B.
   Đảm bảo đủ nguồn lương thực, thực phẩm cho mỗi hộ gia đình
  • C.
   Loại bỏ tính bấp bênh, không ổn định của sản xuất nông nghiệp
  • D.
   Tự cung, tự cấp các sản phẩm nông nghiệp ở vùng nông nghiệp
 • Câu 5:

  Hình thức tổ chức lãnh tổ nông nghiệp cao nhất là gì?

  • A.
   Vùng nông nghiệp
  • B.
   Hợp tác xã nông nghiệp
  • C.
   Khu nông nghiệp công nghệ cao
  • D.
   Thể tổng hợp nông nghiệp
 • Câu 6:

  Cho bảng số liệu: Số lượng và cơ cấu trang trại theo ngành ở nước ta giai đoạn 2011 – 2019

  Dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu theo ngành của các trang trại ở nước ta trong giai đoạn 2011 – 2019 là:

  • A.
   Biểu đồ cột
  • B.
   Biểu đồ cột chồng
  • C.
   Biểu đồ miền
  • D.
   Biểu đồ tròn
 • Câu 7:

  Ở nước ta, các nông trường quốc doanh được thành lập chủ yếu ở vùng nào?

  • A.
   Gần các trung tâm công nghiệp chế biến
  • B.
   Vùng đông dân, thị trường tiêu thụ lớn
  • C.
   Vùng trung du, cao nguyên, các vùng đất mới khai khẩn
  • D.
   Vùng dân cư thưa thớt, gần biên giới
 • Câu 8:

  Cho bảng số liệu: Số lượng và cơ cấu trang trại theo ngành ở nước ta giai đoạn 2011 – 2019

  Dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện số lượng của các trang trại ở nước ta trong giai đoạn 2011 – 2019 là:

  • A.
   Biểu đồ cột
  • B.
   Biểu đồ đường
  • C.
   Biểu đồ miền
  • D.
   Biểu đồ tròn
 • Câu 9:

  Cho bảng số liệu: Số lượng và cơ cấu trang trại theo ngành ở nước ta giai đoạn 2011 – 2019

  Trong giai đoạn 2011 – 2019, số lượng trang trại ở nước ta tăng khoảng

  • A.
   1,5 lần
  • B.
   1,2 lần
  • C.
   1,8 lần
  • D.
   2,1 lần
 • Câu 10:

  Ở các nước phát triển phần lớn nông phẩm cung cấp cho xã hội được sản xuất từ hình thức tổ chức nào?

  • A.
   Hộ gia đình
  • B.
   Vùng nông nghiệp
  • C.
   Trang trại
  • D.
   Nông trườngSource link