Trắc nghiệm Lịch sử 10 Chủ đề 5 Bài 10 – SỬ 10 – KN • Câu 1:

  Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á phát triển trong khoảng thời gian nào?

  • A.
   Từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVIII. 
  • B.
   Từ nửa đầu thế kỉ X đến nửa sau thế kỉ XVIII. 
  • C.
   Từ giữa thế kỉ XI đến giữa thế kỉ XIX. 
  • D.
   Từ giữa thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVIII. 
 • Câu 2:

  Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào thời kì suy thoái trong thời gian nào? 

  • A.
   nửa sau thế kỉ XVII.
  • B.
   nửa sau thế kỉ XVIII. 
  • C.
   nửa đầu thế kỉ XVII. 
  • D.
   nửa đầu thế kỉ XVIII. 
 • Câu 3:

  Nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến sự suy thoái của các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á?

  • A.
   Vẫn duy trì phương thức sản xuất phong kiến lạc hậu, lỗi thời
  • B.
   Sự bùng phát của các cuộc khởi nghĩa nông dân 
  • C.
   Sự xâm lược của thực dân phương Tây 
  • D.
   Sự chia rẽ về sắc tộc và tôn giáo của các quốc gia trong khu vực 
 • Câu 4:

  Nhân tố nào là nhân tố cuối cùng, có tính chất quyết định, dẫn tới sự suy sụp của các vương quốc Đông Nam Á? 

  • A.
   Phong trào khởi nghĩa của nông dân
  • B.
   Sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản phương Tây 
  • C.
   Sự xung đột giữa các quốc gia Đông Nam Á 
  • D.
   Sự nổi dậy của cát cứ, địa phương ở từng nước 
 • Câu 5:

  Nhân tố nào sau đây không gắn liền với sự hình thành các quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á thời kì phong kiến?

  • A.
   Sự phát triển của các ngành kinh tế.
  • B.
   Tác động về kinh tế của các thương nhân Ấn. 
  • C.
   Ảnh hưởng mạnh mẽ từ văn hóa Ấn Độ.
  • D.
   Sự chinh phục các bộ lạc của tộc người Hán.
 • Câu 6:

  Nội dung nào sau đây không minh chứng cho sự phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVIII?

  • A.
   Inđônêxia thống nhất và phát triển hùng mạnh dưới vương triều Mô-giô-pa-hít.
  • B.
   Người Thái di cư từ thượng nguồn sông Mê Kông xuống phía nam lập ra Su-khô-thay (Thái Lan).
  • C.
   Sự hình thành quốc gia Đại Việt, Champa, Pagan (Mianma) ở lưu vực sông I-ra-oa-đi. 
  • D.
   Sự hình thành Vương quốc Cham-pa ở Trung Bộ Việt Nam, Vương quốc Phù Nam ở hạ lưu sông Mê Kông. 
 • Câu 7:

  Nền văn hóa các dân tộc Đông Nam Á có nét nổi bật là

  • A.
   Nền văn hóa các dân tộc Đông Nam Á có nét nổi bật là 
  • B.
   Chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ 
  • C.
   Chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc 
  • D.
   Tiếp thu có chọn lọc những ảnh hưởng văn hóa bên ngoài 
 • Câu 8:

  Ý nào sau đây không phải là đặc điểm nổi bật của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á? 

  • A.
   Các quốc gia nhỏ, phân tán trên địa bàn hẹp
  • B.
   Hình thành tương đối sớm 
  • C.
   Sống riêng rẽ, nhiều khi xảy ra tranh chấp với nhau 
  • D.
   Sớm phải đương đầu với làn sóng thiên di từ phương Bắc xuống
 • Câu 9:

  Quốc gia cổ góp phần hình thành nên đất nước Việt Nam ngày nay là

  • A.
   Âu Lạc, Champa, Phù Nam.
  • B.
   Champa, Phù Nam, Pa-gan. 
  • C.
   Âu Lạc, Champa, Chân Lạp. 
  • D.
   Âu Lạc, Phù Nam, Pa-gan. 
 • Câu 10:

  Kết nối dữ liệu ở cột bên trái với tên quốc gia ở cột bên phải cho phù hợp:

  • A.
   1 – b, 2 – a, 3 – c.
  • B.
   1 – c, 2 – b, 3 – a
  • C.
   1 – a, 2 – b, 3 – c
  • D.
   1 – c, 2 – a, 3 – b Source link