Trắc nghiệm Lịch sử 10 Chủ đề 7 Bài 14 – SỬ 10 – KN


 • Câu 1:

  Khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam được hình thành trên những cơ sở nào ?

 • Câu 2:

  Em hãy cho biết nguyên nhân thắng lợi của các cuộc đấu tranh giành độc lập trong lịch sử dân tộc

  • A.
   Sự đoàn kết một lòng chống lại kẻ thù của dân tộc ta
  • B.
   Sự hợp tác của dân tộc ta
  • C.
   Tinh thần đoàn kết trong nhân dân.
  • D.
   Đứng lên chống xâm lược, bảo vệ nền độc lập dân tộc.
 • Câu 3:

  Em hãy cho biết nội dung cơ bản trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước về kinh tế là gì?

  • A.
   Chủ trương phát triển kinh tế miền núi, dân tộc thiểu số, phát huy thế mạnh tiềm năng của từng vùng, khắc phục chênh lệch giữa các vùng miền.
  • B.
   Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
  • C.
   Thực hiện chính sách xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số.
  • D.
   Củng cố địa chiến lược, giải quyết tốt vấn đề đoàn kết dân tộc.
 • Câu 4:

  Em hãy cho biết nội dung cơ bản trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước về Văn hóa là gì?

  • A.
   Chủ trương phát triển kinh tế miền núi, dân tộc thiểu số, phát huy thế mạnh tiềm năng của từng vùng, khắc phục chênh lệch giữa các vùng miền.
  • B.
   Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
  • C.
   Thực hiện chính sách xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số.
  • D.
   Củng cố địa chiến lược, giải quyết tốt vấn đề đoàn kết dân tộc.
 • Câu 5:

  Em hãy cho biết nội dung cơ bản trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước về Xã hội là gì?

  • A.
   Chủ trương phát triển kinh tế miền núi, dân tộc thiểu số, phát huy thế mạnh tiềm năng của từng vùng, khắc phục chênh lệch giữa các vùng miền.
  • B.
   Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
  • C.
   Thực hiện chính sách xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số.
  • D.
   Củng cố địa chiến lược, giải quyết tốt vấn đề đoàn kết dân tộc.
 • Câu 6:

  Em hãy cho biết nội dung cơ bản trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước về an ninh quốc phòng là gì?

  • A.
   Chủ trương phát triển kinh tế miền núi, dân tộc thiểu số, phát huy thế mạnh tiềm năng của từng vùng, khắc phục chênh lệch giữa các vùng miền.
  • B.
   Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
  • C.
   Thực hiện chính sách xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số.
  • D.
   Củng cố địa chiến lược, giải quyết tốt vấn đề đoàn kết dân tộc.
 • Câu 7:

  Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới thất bại của các phong trào đấu tranh đầu thế kỉ XIX là  

  • A.
   Sự hùng mạnh của quân đội triều đình
  • B.
   Mang tính tự phát, thiếu một đường lối đấu tranh đúng đắn
  • C.
   Triều đình Nguyễn câu kết với thực dân Pháp để đàn áp
  • D.
   Triều đình Nguyễn tiến hành chia rẽ, mua chuộc
 • Câu 8:

  Tình hình xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX có tác động như thế nào đến khả năng phòng thủ đất nước?

  • A.
   Khả năng phòng thủ bị suy giảm
  • B.
   Không còn khả năng phòng thủ
  • C.
   Nâng cao khả năng phòng thủ
  • D.
   Giữ vững khả năng phòng thủ
 • Câu 9:

  Đâu không phải là đặc điểm của các phong trào đấu tranh chống phong kiến nửa đầu thế kỉ XIX? 

  • A.
   Diễn ra liên tục từ đầu thời Nguyễn cho đến những năm 50
  • B.
   Lôi cuốn đông đảo các giai cấp và tầng lớp tham gia từ miền núi đến miền xuôi
  • C.
   Đều bị triều đình dập tắt
  • D.
    Đấu tranh chống lại các thế lực phong kiến cát cứ
 • Câu 10:

  “Xác đầy nghĩa địa

  Thây thối bên cầu

  Trời ảm đạm u sầu

  Cảnh tan hoang đói rét”

  Những câu thơ trên đã khắc họa hiện tượng gì trong xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX?

  • A.
   Người chết vì thiên tai, mất mùa
  • B.
   Các cuộc khởi nghĩa bị triều đình đàn áp đẫm máu
  • C.
   Tệ tham quan ô lại
  • D.
   Hậu quả của nạn phu phen, tạp dịchSource link