Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 10 – SINH 10 – CT


 • Câu 1:

  Cho biết: Lớp trong của thành tế bào nấm men cấu tạo từ?

  • A.
   glucan
  • B.
   manan protein
  • C.
   lipoprotein
  • D.
   peptidoglucan
 • Câu 2:

  Cho biết: Thành tế bào nấm men có chức năng?

  • A.
   duy trì hình thái và áp suất thẩm thấu của tế bào.
  • B.
   tổng hợp ATP
  • C.
   thực hiện các phản ứng oxy hóa khử
  • D.
   tất cả đều đúng
 • Câu 3:

  Cho biết: Các cặp chất sau đây được đặt trong dung dịch với nhau. Hai chất nào có thể được tách ra bằng cách thực hiện ly tâm tốc độ thấp? 

  • A.
   DNA và mRNA
  • B.
   Hạt nhân và túi tiết
  • C.
   Bộ máy Golgi và lưới nội chất 
  • D.
   Ribosome và các hạt nhận dạng tín hiệu (SRP’s)
 • Câu 4:

  Xác định: Phát biểu nào sau đây về ti thể và lục lạp nói chung là đúng? 

  • A.
   Thực vật có lục lạp nhưng không có ti thể; động vật có ti thể nhưng không có lục lạp. 
  • B.
   Thực vật có lục lạp nhưng không có ti thể; nấm có ti thể nhưng không có lục lạp.
  • C.
   Thực vật và nấm có lục lạp nhưng không có ti thể; động vật chỉ có ti thể. 
  • D.
   Thực vật có cả lục lạp và ti thể; động vật và nấm chỉ có ti thể.
 • Câu 5:

  Cho biết: Một thành phần tiêu diệt các tế bào cũ và tiêu hóa các chất cũ trong cơ thể là?

  • A.
   Lưới nội tiết
  • B.
   Golgi
  • C.
   Lysosome
  • D.
   Ribôxôm
 • Câu 6:

  Xác định: Loại bào quan nào sau đây được gọi là túi tự tử?

  • A.
   Ribôxôm
  • B.
   Thực bào
  • C.
   Lysosome
  • D.
   Dictyosome
 • Câu 7:

  Cho biết: Cấu tạo của lớp thịt vỏ gồm những gì?

  • A.
   Gồm nhiều tế bào lớn hơn, một số tế bào chứa lục lạp
  • B.
    Gồm những tế bào sống
  • C.
   Gồm những tế bào có vách mỏng
  • D.
   Gồm những tế bào có vách dày hóa gỗ và không có chất tế bào
 • Câu 8:

  Cho biết: Loại phân tử ADN nào vừa có ở tế bào nhân sơ vừa có ở tế bào nhân thực?

  • A.
   Phân tử ADN mạch thẳng
  • B.
   Phân tử ADN mạch vòng
  • C.
    Phân tử ADN mạch vòng và protein histon
  • D.
    Phân tử ADN mạch thẳng và protein histon
 • Câu 9:

  Cho biết: Điều gì có thể xảy ra nếu một số lượng lớn lizoxom của tế bào bị vỡ ra?

  • A.
   Tế bào đó không thể tổng hợp protein.
  • B.
   Tế bào đó sẽ bị đột biến.
  • C.
   Tế bào đó và các tế bào lân cận có thể bị phá hủy.
  • D.
   Tế bào đó không có hiện tượng gì đáng kể.
 • Câu 10:

  Xác định: Loại nhiễm sắc thể nào có tâm động ở đầu mút?

  • A.
   Nhiễm sắc thể tâm động
  • B.
   Nhiễm sắc thể tâm mút
  • C.
   Nhiễm sắc thể phụ
  • D.
   Nhiễm sắc thể tâm vịSource link