Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 15 – SINH 10 – CD


 • Câu 1:

  Các hợp tử chứa các tổ hợp nhiễm sắc thể khác nhau về nguồn gốc là do?

  • A.
   Sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái.
  • B.
   Sự phân li nhiễm sắc thể trong giảm phân và kết hợp lại trong thụ tinh.
  • C.
   Quá trình phân li của các NST trong giảm phân và sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử khác nhau về nguồn gốc nhiễm sắc thể.
  • D.
   Sự kết hợp các nhiễm sắc thể khác nhau về nguồn gốc.
 • Câu 2:

  Sự tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể (NST) trong giảm phân được hiểu là:

  • A.
   Kết quả của sự phân li độc lập ở kì sau giảm phân II dẫn đến tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể.
  • B.
   Sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa các NST khác cặp tương đồng ở kì cuối giảm phân và kì cuối giảm phân II.
  • C.
   Sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa các NST kép ở kì cuối giảm phân I, tạo thành 2 bộ NST đơn bội khác nhau.
  • D.
   Sự tập hợp lại của các nhiễm sắc thể thành từng cặp ở kì giữa giảm phân I và giảm phân II.
 • Câu 3:

  Ở người, bộ NST 2n = 46. Một tế bào đang ở kì sau của giảm phân II sẽ có bao nhiêu NST đơn?

 • Câu 4:

  Rối loạn giảm phân xảy ra ở tế bào nào?

  • A.
   tế bào cơ thể và tế bào sinh dục của sinh vật nhân thực
  • B.
   chỉ tế bào sinh dục của sinh vật nhân thực
  • C.
   tế bào cơ thể và tế bào sinh dục của sinh vật nhân sơ
  • D.
   chỉ tế bào sinh dục của sinh vật nhân sơ
 • Câu 5:

  Số lượng nhiễm sắc thể bị giảm trong?

  • A.
   cả giảm phân và nguyên phân.
  • B.
   nguyên phân không phải giảm phân.
  • C.
   giảm phân không phải nguyên phân.
  • D.
   không phải giảm cũng không phải nguyên phân.
 • Câu 6:

  Đối với vật chất di truyền, tế bào mẹ và tế bào con?

  • A.
   giống hệt nhau trong nguyên phân nhưng khác nhau về giảm phân.
  • B.
   giống nhau về giảm phân nhưng khác nhau về nguyên phân.
  • C.
   khác nhau về cả nguyên phân và giảm phân.
  • D.
   giống hệt nhau trong cả nguyên phân và giảm phân.
 • Câu 7:

  Ở ruồi giấm, một học sinh quan sát quá trình giảm phân hình thành giao tử của một tế bào sinh dục có kiểu gen \( \frac{{Ab}}{{aB}}DdEe{X^H}Y\) từ đó ghi vào sổ thí nghiệm 1 số nhận xét sau đây; 1.Quá trình giảm phân hình thành giao tử sẽ tạo ra 4 tinh trùng mang tổ hợp NST khác nhau. 2.Hiện tượng hoán vị gen xảy ra đối với cặp NST chứa cặp gen Ab/aB tạo ra 4 loại giao tử riêng biệt liên quan đế cặp NST này 3. Nếu tạo ra giao tử Ab DEY thì nó sẽ chiếm tỉ lệ 1/2 trong số giao tử tạo ra 4. Alen H chi phối kiểu hình trội, di truyền liên kết với giới tính, có thể xuất hiện ở cả giới đực và giới cái Số nhận xét đúng là 

 • Câu 8:

  Xem bức ảnh hiển vi chụp tế bào động vật  đang phân chia thì thấy trong một tế bào có 39 NST, mỗi NST gồm 2 crômatit. Tế bào ấy đang ở?

  • A.
   Kì trước II của giảm phân
  • B.
   Kì trước của nguyên phân.
  • C.
   Kì trước I của giảm phân.
  • D.
   Kì cuối II của giảm phân
 • Câu 9:

  Loại tế bào nào sau đây sẽ tạo nên cực cầu 2
  a. noãn nguyên bào
  b. noãn bào 1
  c. noãn bào 2
  d. thể cực cầu

  • A.
   noãn nguyên bào
  • B.
   noãn bào 1
  • C.
   noãn bào 2
  • D.
   thể cực cầu
 • Câu 10:

  Tế bào nào sau đây có nhiều hình thái nhất?

  • A.
   tinh tử
  • B.
   tinh bào 2
  • C.
   tinh bào 1
  • D.
   tinh bào nguyênSource link