Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 16 – SINH 10 – KN


 • Câu 1:

  Cho biết: Đôi khi một tế bào sẽ rời khỏi chu kỳ tế bào và bước vào một giai đoạn được gọi là ‘giai đoạn tĩnh’ hoặc ‘giai đoạn nghỉ ngơi’. Tên của giai đoạn này là gì?

 • Câu 2:

  Chọn ý đúng: Trong giai đoạn nào của chu kỳ tế bào, các bào quan chính được hình thành?

  • A.
   Prophase
  • B.
   Anaphase
  • C.
   Telophase
  • D.
   Giai đoạn G2
 • Câu 3:

  Cho biết: Sự kiện nào trong số những sự kiện này không diễn ra trong quá trình telophase?

  • A.
   Các nhiễm sắc thể có tính phân biệt và rõ ràng
  • B.
   Các nhiễm sắc thể có ở các cực
  • C.
   Các nhiễm sắc thể bị mất tính phân ly
  • D.
   Các nhiễm sắc thể mất tính cá thể.
 • Câu 4:

  Xác định: Tâm động được hướng theo chiều nào trong quá trình phân li của nhiễm sắc thể?

  • A.
   Hướng về các cực
  • B.
   Hướng về mặt phẳng xích đạo
  • C.
   Hướng về các crômatit liền kề
  • D.
   Hướng về vỏ hạt nhân
 • Câu 5:

  Cho biết: Mỗi cromatid di chuyển theo hướng nào khi phân li các cromatid chị em?

  • A.
   Hướng về vỏ hạt nhân
  • B.
   Hướng về mặt phẳng xích đạo
  • C.
   Hướng về các cực
  • D.
   Hướng về các crômatit liền kề
 • Câu 6:

  Cho biết:Ở người (2n= 46), một tế bào sinh dưỡng đang nguyên phân, số NST ở kì giữa là bao nhiêu?

 • Câu 7:

  Xác định: Vào kỳ sau của nguyên phân, trong mỗi tế bào của người có?

  • A.
   46 nhiễm sắc  thể đơn
  • B.
   92 nhiễm sắc thể kép
  • C.
   46 crômatit
  • D.
   92 tâm động
 • Câu 8:

  Hãy cho biết: Khi hoàn thành kỳ sau của nguyên phân, số nhiễm sắc thể trong tế bào là?

  • A.
   2n, trạng thái đơn
  • B.
   4n, trạng thái đơn
  • C.
   4n, trạng thái kép 
  • D.
   2n, trạng thái đơn
 • Câu 9:

  Cho biết: Với di truyền học sự kiện quan trọng nhất trong phân bào là?

  • A.
   Sự tự nhân đôi, phân ly và tổ hợp NST.
  • B.
   Sự thay đổi hình thái NST.
  • C.
   Sự hình thành thoi phân bào.
  • D.
   Sự biến mất của màng nhân và nhân con.
 • Câu 10:

  Xác định: Các thế hệ cơ thể loài sinh sản sinh dưỡng được đảm bảo nhờ cơ chế?

  • A.
   Phân bào nguyên nhiễm.
  • B.
   Thụ tinh.
  • C.
   Phân bào giảm nhiễm.
  • D.
   Bào tử.Source link