Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 21 – SINH 10 – CD


 • Câu 1:

  Trong sự lây nhiễm của virut, yếu tố nào sau đây không được cung cấp bởi tế bào vật chủ?

  • A.
   Năng lượng
  • B.
   ARN thông tin sớm
  • C.
   Ribosome
  • D.
   mARN
 • Câu 2:

  Nhân tố nào đóng vai trò chủ yếu trong tính chuyên hóa của virut?

  • A.
   Tính đặc hiệu ARN
  • B.
   Tính đặc hiệu ADN
  • C.
   Sự hấp thụ
  • D.
   Sự có mặt của gai glycoprotein
 • Câu 3:

  Chọn ý đúng: Mỗi virus chỉ gây 1 loại bệnh nhất định vì?

  • A.
   vật chất di truyền của virus phải đặc hiệu với ADN của tế bào 
  • B.
   gai glicoprotein hoặc protein bề mặt của virus phải đặc hiệu với thụ thể bề mặt của tế bào 
  • C.
   chỉ có một số loại tế bào cho phép virus nhân lên trong tế bào đó
  • D.
   A và B đúng
 • Câu 4:

  Trong quá trình nhân lên của virrus, đặc điểm của giai đoạn virus xâm nhập vào tế bào vật chủ là?

  • A.
   Nuclêôcapsit vào tế bào chất sau đó “cởi vỏ” để giải phóng axit nuclêic.
  • B.
   Enzim lizôzim phá hủy thành tế bào để bơm axit nuclêic vào tế bào chất, vỏ nằm bên ngoài.
  • C.
   Gai glycôprôtêin hoặc prôtêin đặc hiệu của virut bám lên thụ thể bề mặt của tế bào.
  • D.
   A và B đúng.
 • Câu 5:

  Giai đoạn nào sau đây xảy ra sự liên kết giữa glicoprotein hoặc protein bề mặt của virut với thụ thể của tế bào chủ?

  • A.
   Giai đoạn hấp phụ
  • B.
   Giai đoạn xâm nhập
  • C.
   Giai đoạn sinh tổng hợp
  • D.
   Giai đoạn phóng thích
 • Câu 6:

  Điều nào không đúng với virus?

  • A.
   Chúng là những thứ nhỏ bé, không sống có thể xâm nhập vào tế bào và sinh sản bên trong.
  • B.
   Chúng hoạt động giống như ký sinh trùng và có thể sống trong cơ thể vật chủ và gây hại.
  • C.
   Chúng giống như những sinh vật sống vì chúng có thể sinh sản và tạo ra nhiều vi rút hơn.
  • D.
   Chúng được tạo ra từ các tế bào.
 • Câu 7:

  Enzim nào cho phép vật chất di truyền của virut tự kết hợp với vật chất di truyền của vật chủ?

  • A.
   DNA polymerase
  • B.
   tích hợp
  • C.
   xenlulaza
  • D.
   RNA phiên mã
 • Câu 8:

  Điều nào trong số này là bắt buộc để virus có thể gây nhiễm cho tế bào vi khuẩn?

  • A.
   Cần có nhiệt độ chịu đựng được trong môi trường.
  • B.
   Tế bào vi khuẩn cần có các protein thụ thể thích hợp trên bề mặt của nó.
  • C.
   Xạ khuẩn cần được tạo ra trong vòng 24 giờ trước đó.
  • D.
   Cần có đầy đủ năng lượng dự trữ trong vi khuẩn để nó tiêm vật chất di truyền của mình.
 • Câu 9:

  Virus sinh sản như thế nào?

  • A.
   bằng cách tiếp xúc với ánh sáng và nước
  • B.
   bằng cách thẩm thấu
  • C.
   bằng cách xâm nhập vào các tế bào sống
  • D.
   bằng cách xâm nhập các tế bào chết
 • Câu 10:

  Phương thức sống của virut là gì?

  • A.
   Quang dưỡng.
  • B.
   Kí sinh nội bào bắt buộc.
  • C.
   Kí sinh không bắt buộc.
  • D.
   Tự dưỡng.Source link