Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 21 – SINH 10 – KN


 • Câu 1:

  Đâu là ý không đúng khi nói về dinh dưỡng, sinh sản của vi sinh vật?

  • A.
   Vi khuẩn quang dưỡng màu tía sinh sản bằng cách hình thành bào tử đốt.
  • B.
   Nội bào tử được hình thành bên trong tế bào sinh dưỡng.
  • C.
   Vi khuẩn dinh dưỡng metan sinh sản bằng cách hình thành ngoại bào tử.
  • D.
   Ngoại bào tử được hình thành bên ngoài tế bào sinh dưỡng.
 • Câu 2:

  Xác định: Điều gì mô tả đúng chức năng của “vi khuẩn xấu”?

  • A.
   thành phần của các loại thực phẩm khác nhau
  • B.
   hiện diện trong hệ tiêu hóa của chúng ta
  • C.
   gây bệnh
  • D.
   hỗ trợ động vật tiêu hóa
 • Câu 3:

  Xác định: Làm thế nào để sinh sản hữu tính ở vi khuẩn?

  • A.
   DNA được chuyển từ sinh vật này sang sinh vật khác.
  • B.
   Mỗi vi khuẩn có thể tự tách ra làm đôi.
  • C.
   Vi khuẩn có cơ quan sinh sản tương tự như ở động vật có vú.
  • D.
   Tế bào trứng từ một loại vi khuẩn được phóng ra ngoài không khí để được tinh trùng thụ tinh.
 • Câu 4:

  Cho biết: Điều kiện quan trọng nhất để chuyển từ dạng sợi sang dạng men trong phòng thí nghiệm là?

  • A.
   Môi trường nghèo chất dinh dưỡng
  • B.
   Môi trường giàu chất dinh dưỡng
  • C.
   Nhiệt độ cao
  • D.
   Nhiệt độ thấp
 • Câu 5:

  Chọn ý đúng: Trong tự nhiên, nấm hay gặp nhất ở đâu?

  • A.
   Ký sinh ở động vật
  • B.
   Ký sinh ở người
  • C.
   Ký sinh ở thực vật
  • D.
   Hoại sinh ở đất
 • Câu 6:

  Có bao nhiêu ý đúng: Cho các nhận định về phương thức sống của vi khuẩn giới Khởi sinh như sau?

  (1) Chúng là sinh vật dị dưỡng hoặc tự dưỡng.

  (2) Chúng là sinh vật dị dưỡng: hoại sinh hoặc kí sinh.

  (3) Chúng đều có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ nhờ năng lượng ánh sáng mặt trời hoặc từ quá trình phân giải các chất hữu cơ.

 • Câu 7:

  Cho biết: Trong nuôi cấy không liên tục, số lượng tế bào sống trong quần thể giảm dần là đặc điểm của pha?

  • A.
   Pha suy vong.
  • B.
   Pha lag.
  • C.
   Pha log.
  • D.
   Pha cân bằng.
 • Câu 8:

  Cho biết: Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục gồm các pha nào?

  • A.
   Pha tiềm phát, pha lag và pha log.
  • B.
    Pha log, pha lũy thừa, pha cân bằng, pha suy vong.
  • C.
    Pha lag, pha log, pha cân bằng, pha suy vong.
  • D.
   Pha lag, pha tiềm phát, pha log, pha cân bằng.
 • Câu 9:

  Hãy cho biết: Quá trình nào vi khuẩn nói chung sử dụng để sinh sản?

  • A.
   giảm phân
  • B.
   nguyên phân
  • C.
   sự liên hợp
  • D.
   phân đôi
 • Câu 10:

  Chọn ý đúng: Hoạt động nào của con người được gọi là nuôi cấy vi sinh vật theo hình thức liên tục?

  • A.
   Làm rượu
  • B.
   Làm nấm
  • C.
   Làm giấm
  • D.
   Làm bánh mìSource link