Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 23 – SINH 10 – CT


 • Câu 1:

  Chọn ý đúng: Đặc điểm của pha tiềm phát trong nuôi cấy vi sinh vật theo hình thức không liên tục là?

  • A.
   Vi khuẩn tạo ra bào xác để phản ứng lại môi trường mới.
  • B.
   Vi khuẩn tổng hợp mạnh mẽ ADN và các enzim để chuẩn bị cho sự phân bào
  • C.
   Vi khuẩn tổng hợp mạnh mẽ các dây tơ vô sắc để chuẩn bị phân bào.
  • D.
   Vi khuẩn thải ra môi trường một số chất dư thừa, làm thay đổi độ pH cho phù hợp
 • Câu 2:

  Phát biểu sau đây đúng khi nói về sự sinh sản của vi khuẩn là?

  • A.
   Một số sinh sản bằng ngoại bào tử.
  • B.
    Có sự hình thành thoi phân bào.
  • C.
    Phổ biến theo lối nguyên phân.
  • D.
   Chủ yếu bằng hình thức giảm phân.
 • Câu 3:

  Xác định: Kích thước trung bình của vi khuẩn là bao nhiêu?

  • A.
   Dưới 1 mm
  • B.
   Trên 1 cm
  • C.
   Dưới 0,1 mm
  • D.
   Hơn 0,1 mm
 • Câu 4:

  Chọn ý đúng: Điều nào sau đây không đúng khi nói về độ pH của vi sinh vật?

  • A.
   Vi sinh vật không thể là nhân tố làm thay đổi độ pH ở môi trường sống của vi sinh vật.
  • B.
    Con người có thể làm thay đổi độ pH ở môi trường sống của vi sinh vật.
  • C.
   Dựa vào sự thích nghi với độ pH khác nhau của môi trường sống, người ta chia vi sinh vật thành 3 nhóm chính: vi sinh vật ưa axit, vi sinh vật ưa kiềm, vi sinh vật ưa pH trung tính.
  • D.
   Cả B và C
 • Câu 5:

  Chọn ý đúng: Vi sinh vật sử dụng nguồn cacbon là CO2 và nguồn năng lượng là ánh sáng thì có kiểu dinh dưỡng là?

  • A.
   Quang tự dưỡng
  • B.
   Hóa tự dưỡng
  • C.
   Quang dị dưỡng
  • D.
   Hóa dị dưỡng
 • Câu 6:

  Xác định: Nhóm vi sinh vật có kiểu hoá dị dưỡng là?

  • A.
   vi tảo, vi khuẩn lam
  • B.
   vi khuẩn lưu huỳnh màu tía và màu lục
  • C.
   vi khuẩn hiđrô, vi khuẩn nitrat
  • D.
   nấm, động vật nguyên sinh
 • Câu 7:

  Chọn ý đúng: Nhóm vi sinh vật có kiểu hoá tự dưỡng là?

  • A.
   vi khuẩn hiđrô, vi khuẩn nitrat
  • B.
   nấm, động vật nguyên sinh
  • C.
   vi khuẩn màu tía và màu lục không có lưu huỳnh.
  • D.
   vi khuẩn lam, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía và màu lục
 • Câu 8:

  Cho biết: Nhóm vi sinh vật có kiểu quang dị dưỡng là?

  • A.
   vi khuẩn lam, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía và màu lục.
  • B.
   vi khuẩn màu tía và màu lục không có lưu huỳnh.
  • C.
   nấm, động vật nguyên sinh
  • D.
   vi khuẩn hiđrô, vi khuẩn nitrat
 • Câu 9:

  Chọn ý đúng: Hình thức dinh dưỡng của vi khuẩn lưu huỳnh màu tía và màu lục cần nguồn năng lượng từ đâu?

  • A.
   Chất vô cơ.
  • B.
   Ánh sáng.
  • C.
    Chất hữu cơ.
  • D.
   Không cần năng lượng vẫn sinh trưởng.
 • Câu 10:

  Chọn ý đúng: Môi trường nào dưới đây là môi trường tự nhiên trong nuôi cấy vi sinh vật?

  • A.
   Pepton 10g/l, cao nấm men 5g/l, NaCl 10g/l, nước cất 1 lít
  • B.
   Cao nấm men (dịch tự phân của nấm men cô đặc lại)
  • C.
   Tinh bột tan 20g/l, KNO3 1g/l, NaCl 0,5g/l, nước cất 1 lít
  • D.
   Cao thịt bò (nước chiết thịt cô đặc lại) và glucôzơ 1,3 g/lSource link