Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 23 – SINH 10 – KN


 • Câu 1:

  Xác định: Hiện tượng có ở hô hấp mà không có ở lên men là?

  • A.
   Giải phóng năng lượng từ quá trình phân giải
  • B.
   Không sử dụng ôxi
  • C.
   Có chất nhận điện tử từ bên ngoài
  • D.
   Cả a, b,c đều đúng
 • Câu 2:

  Cho biết: Quá trình biến đổi rượu thành đường glucôzơ được thực hiện bởi?

  • A.
   Nấm men
  • B.
   Vi khuẩn
  • C.
   Nấm sợi
  • D.
   VI tảo
 • Câu 3:

  Cho biết: Quá trình nào sau đây không phải là ứng dụng lên men?

  • A.
   Muối dưa , cà
  • B.
   Tạo rượu
  • C.
   Làm sữa chua
  • D.
   Làm dấm
 • Câu 4:

  Hãy cho biết: Muối chua rau quả là ứng dụng hoạt động của nhóm vi sinh vật nào?

  • A.
   Nấm men.
  • B.
   Vi khuẩn etylic. 
  • C.
   Vi khuẩn E.coli.
  • D.
   Vi khuẩn lactic.
 • Câu 5:

  Chọn ý đúng: Khi muối dưa, cà thường thấy váng trắng. Váng này là?

  • A.
   nấm men và nấm sợi khi quá chua.
  • B.
   nấm men và nấm sợi khi chưa chua.
  • C.
   vi khuẩn lên men thối khu chưa chua.
  • D.
   vi khuẩn etilic lên men thối.
 • Câu 6:

  Hãy cho biết: Vi khuẩn axetic là tác nhân của quá trình nào sau đây?

  • A.
   Biến đổi axit axetic thành glucozo
  • B.
   Chuyển hóa rượu thành axit axetic
  • C.
   Chuyển hóa glucozo thành rượu
  • D.
   Chuyển hóa glucozo thành axit axetic
 • Câu 7:

  Cho biết: Ngành công nghệ nào sản xuất ra các chế phẩm vi sinh dùng trong chăn nuôi, trồng trọt và bảo quản thực phẩm?

  • A.
   Công nghệ enzim / prôtêin
  • B.
   Công nghệ tế bào thực vật và động vật
  • C.
   Công nghệ gen
  • D.
    Công nghệ lên men
 • Câu 8:

  Hãy cho biết: Phát biểu nào sau đây không đúng về rượu?

  • A.
   Nó có 10-27% cồn
  • B.
   Rượu vang đỏ có màu đỏ do máu của động vật
  • C.
   Rượu táo là rượu táo
  • D.
   Nó là một đồ uống có cồn
 • Câu 9:

  Xác định: Điều nào sau đây là đúng với bia rượu?

  • A.
   Men lên men đáy được sử dụng để chuẩn bị
  • B.
   Men trên cùng được sử dụng để chuẩn bị
  • C.
   Yêu cầu nhiệt độ lên men cao
  • D.
   Cả (b) và (c)
 • Câu 10:

  Chọn ý đúng: Quá trình ủ mạch nha cho phép amylase mạch nha và proteinase phân hủy tinh bột và protein để?

  • A.
   glucose và peptone cũng như peptit
  • B.
   glucose và axit amin
  • C.
   maltose và peptone cũng như peptit
  • D.
   maltose và các axit aminSource link