Trắc nghiệm Tin học 10 Chủ đề 5 Bài 32 – TIN 10 – KN


 • Câu 1:

  Tên nào trong ngôn ngữ Python là đặt sai theo quy cách?

  • A.
   Bai#1 
  • B.
   Bai1
  • C.
   _Bai 1
  • D.
   Bai1_
 • Câu 2:

  Biến k thuộc số kiểu thực, cách khai báo nào là sai?

  • A.
   t=float
  • B.
   t:float
  • C.
   t=8.2
  • D.
   t=6.5
 • Câu 3:

  Cho đoạn chương trình sau:

  a=10

  print(a)

  Biến a thuộc dữ liệu kiểu:

  • A.
   int
  • B.
   float
  • C.
   bool
  • D.
   str
 • Câu 4:

  Muốn đưa ra màn hình số 3,4 mỗi số trên 1 dòng ta dùng lệnh gì?

  • A.
   print(‘3,4’)
  • B.
   print(‘3’,end=’’)

        print(‘4’)

  • C.
   print(‘3’)

   print(‘4’)

  • D.
   print(‘3’)

          (‘4’)

 • Câu 5:

  Phát biểu nào sử dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu?

  • A.
   a là số chẵn
  • B.
   Điều kiện cần để a là số chẵn là a chia hết cho 2
  • C.
   a là số chẵn khi a chia hết cho 2
  • D.
   Nếu a chia hết cho 2 thì a là số chẵn
 • Câu 6:

  Cho đoạn chương trình sau:

  s=0

  for i in range(6):

          s=s+i

  Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của s là:

 • Câu 7:

  Lệnh range (3,10) trả lại vùng có giá trị gồm các số nào dưới đây?

  • A.
   1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • B.
   0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • C.
   2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • D.
   3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Câu 8:

  Khối các câu lệnh được thực hiện lặp đi lặp lại tuỳ theo điều kiện nào đó vẫn còn đúng hay sai thuộc dạng cấu trúc nào sau đây?

  • A.
   Cấu trúc tuần tự
  • B.
   Cấu trúc lặp
  • C.
   Cấu trúc rẽ nhánh
  • D.
   Đáp án khác
 • Câu 9:

  Cấu trúc rẽ nhánh có các khối lệnh thực hiện lệnh như thế nào?

  • A.
   Khối các câu lệnh chỉ được thực hiện tuy thuộc vào đỉều kiện nào đó là đúng hay sai
  • B.
   Khối gồm các lệnh được thực hiện theo trình tự từ trên xuống dưới
  • C.
   Khối này tương ứng với cấu trúc tuần tự trong chương trình và được thể hiện bằng các câu lệnh như: gán giá trị, nhập/xuất dữ liệu, …
  • D.
   Khối các câu lệnh được thực hiện lặp đi lặp lại tuỳ theo điều kiện nào đỏ vẫn còn đúng hay sai
 • Câu 10:

  Kiểu dữ liệu danh sách có tên là gì?

  • A.
   list
  • B.
   bool
  • C.
   str
  • D.
   intSource link