Trắc nghiệm Tin học 10 Chủ đề EICT Bài 4 – TIN 10 – CD • Câu 1:

  Đâu là chức năng của phần mềm GIMP?

  • A.
   Chỉnh sửa ảnh
  • B.
   Ghép ảnh
  • C.
   Cung cấp các công cụ tạo văn bản, tô màu và biến đổi hình
  • D.
   Tất cả các khả năng trên
 • Câu 2:

  Một ảnh mới được tạo với các thông số sau:

  Độ phân giải của ảnh là bao nhiêu?

  • A.
   300 × 300
  • B.
   8 bit
  • C.
   300
  • D.
   324 × 432
 • Câu 3:

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phần mềm GIMP?

  • A.
   Phần mềm GIMP có thể chỉnh sửa ảnh
  • B.
   Phần mềm GIMP không thể ghép ảnh
  • C.
   Cung cấp các công cụ tạo văn bản, tô màu và biến đổi hình
  • D.
   Là phần mềm thiết kế đồ họa
 • Câu 4:

  Muốn mở một hoặc nhiều tệp ảnh trong GIMP ta chọn bảng chọn nào?

  • A.
   File\Export As
  • B.
   File\New
  • C.
   File\Open
  • D.
   File\ Exit
 • Câu 5:

  Phát biểu nào sau đây là đúng khi làm việc với GIMP?

  • A.
   Ta có thể tạo ta nhiều lớp trên một bức ảnh
  • B.
   Ta không thể tạo ta nhiều lớp trên một bức ảnh
  • C.
   Không thể cắt ghép ảnh với GIMP
  • D.
   Không thể ẩn hoặc hiện các lớp ảnh
 • Câu 6:

  Muốn đảo ngược vùng chọn, ta dùng lệnh nào?

  • A.
   Exit\Shrink hoặc Grow
  • B.
   Select\Invert
  • C.
   Select\None
  • D.
   Delete
 • Câu 7:

  Muốn tạo tạo nét vẽ theo đường dẫn ta chọn lệnh nào?

  • A.
   Seleet\From Path
  • B.
   Nháy chuột vào vào nút lệnh Stroke Path ở bảng tùy chọn và nhập số pixel
  • C.
   Select\Invert
  • D.
   Select\None
 • Câu 8:

  Công cụ nào được dùng để biết một bức ảnh có nền trong suốt hay không?

  • A.
   Move Tool
  • B.
   Rectangle Select hoặc Ellip Select
  • C.
   Crop
  • D.
   Eraser
 • Câu 9:

  Kênh alpha là kênh có đặc điểm gì?

  • A.
   Kênh lưu độ trong suốt của tất cả các điểm ảnh
  • B.
   Ảnh nguồn
  • C.
   Lớp ảnh cần xử lí
  • D.
   Ảnh không có nền trong suốt
 • Câu 10:

  Muốn chọn đối tượng cần tách ra khỏi nền ảnh sau khi đã thêm kênh anpha vào lớp ảnh ta thực hiện như thế nào?

  • A.
   Nháy chuột chọn công cụ Free Select, rồi bắt đầu từ một điềm bất kì trên đối tượng, lần lượt nháy chuột vào xung quanh đối tượng cần tách
  • B.
   Xóa lớp ảnh nền
  • C.
   Đảo ngược vùng chọn
  • D.
   Chọn Layer\TransformSource link