Trắc nghiệm Tin học 10 Chủ đề F Bài 10 – TIN 10 – CD


 • Câu 1:

  Hàm trong Python được khai báo theo mẫu nào?

  • A.
   def tên_hàm(tham số):

   Các lệnh mô tả hàm

  • B.
   def tên_hàm(tham số)

   Các lệnh mô tả hàm

  • C.
   def tên_hàm()

   Các lệnh mô tả hàm

  • D.
   def (tham số):

   Các lệnh mô tả hàm

 • Câu 2:

  “Các lệnh mô tả hàm” phải viết như thế nào?

  • A.
   Thẳng hàng với lệnh def
  • B.
   Lùi vào theo quy định của Python
  • C.
   Ngay sau dấu hai chấm (:) và không xuống dòng
  • D.
   Viết thành khối và không được lùi vào
 • Câu 3:

  Thư viện math cung cấp những yếu tố nào?

  • A.
   Thủ tục vào ra của chương trình
  • B.
   Hỗ trợ việc tạo ra các lựa chọn ngẫu nhiên
  • C.
   Các hằng và hàm toán học
  • D.
   Hỗ trợ trực tiếp các định dạng nén và lưu trữ dữ liệu
 • Câu 4:

  Phát biểu nào sau đây là sai về hàm?

  • A.
   Tên hàm do người lập trình đặt không cần theo quy tắc
  • B.
   Chương trình con là một đoạn câu lệnh thực hiện một việc nào đó được đặt tên
  • C.
   Muốn xây dựng hàm trả về gía trị xử lí, cần kết thúc hàm bằng câu lệnh return cùng với biểu thức hay biến chứa giá trị trở về
  • D.
   Các lệnh mô tả hàm phải viết lùi vào theo quụ định của Python
 • Câu 5:

  Cho đoạn chương trình sau:

  def t(a1,b1):

  s=a1*b1

  a,b=map(int,input().split())

  print(t(a,b))

  Lỗi sai trong đoạn chương trình trên là:

  • A.
   Thiếu lời gọi hàm
  • B.
   Thiếu dấu ‘:’cuối dòng đầu tiên của định nghĩa hàm
  • C.
   Thiếu tham số hình thức
  • D.
   Thiếu lệnh return giá trị cần trả về ở cuối thân hàm
 • Câu 6:

  Phát biểu nào sau đây là đúng về hàm?

  • A.
   Nếu là hàm có kết quả thì trong thân hàm sẽ không có lệnh return
  • B.
   Nếu là hàm có kết quả thì trong thân hàm sẽ có lệnh return và theo sau là dãy giá trị trả về
  • C.
   Nếu là hàm có kết quả thì trong thân hàm sẽ là dãy các lệnh tính giá trị và không có lệnh return
  • D.
   Nếu là hàm có kết quả thì trong thân hàm sẽ duy nhất lệnh return
 • Câu 7:

  Khi sử dụng hàm sqrt() ta cần khai báo thư viện nào?

  • A.
   math
  • B.
   ramdom
  • C.
   zlib
  • D.
   datetime
 • Câu 8:

  Hàm gcd(x,y) có ý nghĩa gì?

  • A.
   Bội chung nhỏ nhất của x và y
  • B.
   Căn bậc hai của x và y
  • C.
   Ước chung lớn nhất của x và y
  • D.
   Trị tuyết đối của x và y
 • Câu 9:

  Khi sử dụng hàm có sẵn (trong một thư viện) ta cần làm gì?

  • A.
   Gọi hàm có sẵn thực hiện mà không cần xây dựng lại hàm đó
  • B.
   Phải xây dựng lại hàm đó
  • C.
   Phải khai báo hàm trước khi gọi
  • D.
   Phải khai báo và xây dựng lại
 • Câu 10:

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chương trình con?

  • A.
   Giúp việc lập trình trở lên dễ dàng hơn
  • B.
   Tránh được việc phải viết đi viết lại cùng một dãy lệnh
  • C.
   Chương trình dễ hiểu, dễ đọc
  • D.
   Khó phát hiện lỗiSource link