Xét các số phức (z) thỏa mãn (left| {{z^2} – 3 – 4i} right| = 2left| z right|). Gọi (M) và (m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của (left| z right|). Giá trị của ({M^2} + {m^2}) bằng – Sách ToánXét các số phức (z) thỏa mãn (left| {{z^2} – 3 – 4i} right| = 2left| z right|). Gọi (M) và (m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của (left| z right|). Giá trị của ({M^2} + {m^2}) bằng – Sách Toán – Học toán

Source link